Sähköherkkyyssäätiön apurahat haettavissa

 1. Apurahoja tieteelliseen tutkimukseen

Sähköherkkyyssäätiön tarkoituksena on tukea sähköherkkien fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia Suomessa. Säätiö pyrkii myös edistämään sähköherkkyyden tutkimusta ja tuntemusta myöntämällä apurahoja sähköherkkyyden syntymekanismia ja/tai torjunta- ja hoitokeinoja selvittävään tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö ei myönnä apurahoja eikä avustuksia muihin tarkoituksiin millään perusteella.

 1. Hakuaika

Hakemusten käsittely on jatkuvaa, eikä ennalta määriteltyä hakuaikaa ole. Säätiön hallitus päättää apurahoista kokouksissaan tarpeen mukaan. Varauduthan usean kuukauden käsittelyaikaan.

 1. Apurahan laatu ja suuruus

Apurahoja myönnetään henkilökohtaisena apurahana tieteellistä työskentelyä varten ja/tai tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkakuluihin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Lisäksi voidaan myöntää henkilökohtaisen apurahan lisäosa lakisääteistä eläkevakuutusta varten.

Apuraha on henkilökohtainen, vaikka hakija kuuluisikin työryhmään. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin, ateriakorvauksiin, matkavakuutuksiin, kilometrikorvauksiin eikä vastaaviin kuluihin.

Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti kotimaisille tutkijoille ja lähinnä Suomessa tehtävään tutkimustyöhön.

Apurahan suuruus on vapaamääräinen. Hakemasi apurahan määrän on perustuttava eriteltyyn kustannusarvioon/tulo- ja menoarvioon.

 1. Hakeminen

Hakemuksen perustietolomakkeen ja nämä ohjeet voi tulostaa säätiön verkkosivulta tai pyytää säätiön toimistosta. Allekirjoitettu hakemus liitteineen lähetetään säätiön postiosoitteeseen Liisankatu 27 B 2, 00170 Helsinki. Liitteet voi lähettää myös sähköisinä sähköpostiosoitteeseen apurahat@sahkoherkkyyssaatio.fi. Huomaathan, että itse hakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

 1. Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä

– tutkimus- ja/tai hankesuunnitelma

– tutkimuksen tekninen kuvaus (tarvittaessa)

– ansio- ja julkaisuluettelo tai vastaava

– mahdolliset lausunnot

– mahdolliset suositukset

– eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta ilmenee, hakeeko tai onko hakija jo saanut rahoitusta myös muista lähteistä.

 1. Ilmoittaminen ja julkistaminen

Hakijalle ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä kirjeitse mahdollisimman pian päätöksen syntymisen jälkeen. Säätiö ei perustele päätöksiään. Tiedot myönnetyistä apurahoista voidaan julkaista myös säätiön verkkosivuilla.

 1. Maksaminen, verot ja eläkevakuutus

Apuraha maksetaan apurahansaajan henkilökohtaiselle suomalaiselle pankkitilille.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Yksityiseltä säätiöltä ja yhteisöltä saatu apuraha on veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Vuonna 2021 se on 23.668,35 euroa vuodessa. Lisätietoa: www.vero.fi.

Apurahansaajan, jolle on myönnetty henkilökohtainen apuraha vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen työskentelyyn, on otettava lakisääteinen eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Lisätietoa: www.mela.fi.

Säätiö antaa myöntämistään apurahoista viranomaisilmoituksen verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

 1. Selvitys

Sähköherkkyyssäätiö seuraa myöntämiensä apurahojen käyttöä. Apurahansaaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Apurahansaajan tulee antaa erillinen kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuosittain ja/tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut.

Säätiölle tulee raportoida heti, jos rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiö saattaa pyytää avustuksen saajilta lisäselvityksiä.

Tutkijan tieteellisessä julkaisussa on mainittava sen tekemiseen saatu apuraha.

 1. Maksatuksen keskeyttäminen

Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tutkimus on saatettava päätökseen hakemuksessa mainitussa ajassa tai tarvittaessa anottava säätiön hallitukselta lisäaikaa. Apurahaa ei voi siirtää eikä lahjoittaa. Apurahan käytön keskeytymisestä tulee ilmoittaa heti säätiöön.

Apurahan hakija on velvollinen heti ilmoittamaan Sähköherkkyyssäätiöön, jos hän saa hakemuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen muulta taholta myönteisen rahoituspäätöksen.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty nostamaan tai jonka nostamisesta ei ole sovittu vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan ilman eri ilmoitusta kokonaan peruuntuneeksi. Jos apurahaa on nostettu osittain, nostamatta oleva loppuerä katsotaan ilman eri ilmoitusta peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta.

Säätiön hallituksella on aina oikeus keskeyttää apurahan maksaminen, jos ilmenee erityisen painavia syitä.

 1. Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen Sähköherkkyyssäätiölle hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään laissa. Säätiön ajantasainen tietosuojaseloste on säätiön nettisivuilla www.sahkoherkkyyssaatio.fi.

 1. Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Anni-Marja Riikinsaari, puh. 040 5030740, sähköposti: anni-marja.riikinsaari@sahkoherkkyyssaatio.fi

Hakemuksen saatekirje

Lataa alla olevasta linkistä hakemuksen perustietolomake ja liitä se hakemuksesi saatteeksi.


Perustiedot

Apurahan hakuohje

Voit ladata oheisesta linkistä hakuohjeet tulostettaviksi.


Apurahaohjeet

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta. Huomautamme lisäksi, etteivät säätiön työntekijät ole terveydenhoitoalan ammattilaisia.