Usein kysyttyä sähköherkkyydestä

Rajaa hakutuloksia

Sisältötyyppi

Mitä voi tehdä, jotta tukiasema-asennus poistettaisiin?

Kotiini on suunnattu matkaviestintukiasema, joka tuottaa sinne muuta ympäristöä merkittävästi voimakkaamman radiotaajuisen kentän. Mitä on tehtävissä?

Tapauksissa, joissa matkaviestintukiasema aiheuttaa asunnon asukkaalle haittaa, keskustelua herättää usein vanha 1920-luvulta peräisin oleva ja yhä voimassa oleva laki eräistä naapuruussuhteista (1920/26). Kyseisen lain 17 § säätää, että kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille tai lähistöllä asuvalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta.

Käytännössä tukiaseman aiheuttamaa radiotaajuista kenttää ei arvioida kohtuuttomaksi rasitukseksi, koska Suomessa käytössä olevat radiotaajuisen säteilyn viitearvot ovat erittäin sallivia. Asetus väestön altistumisesta sähkömagneettisille kentille (2002/294) säätää, että väestön altistuminen 28–61 V/m kentänvoimakkuuksille (noin 2 000 000–10 000 000 μW/m2) on taajuudesta riippuen luvallista. Niin ollen naapuruussuhdelain kieltoa kohtuuttomasta rasituksestaei jouduta käytännön tilanteissa arvioimaan, koska lähes kaikki mahdolliset asennusratkaisut ovat sallittuja väestön altistumista koskevan asetuksen nojalla.

 

Tukiasema omassa taloyhtiössä

Käytännössä parhaiten ovat ratkenneet kiistat, joissa jollekulle asunto-osakeyhtiön osakkaalle on koitunut haittaa matkaviestintukiaseman antenneista, jotka on asennettu haitasta kärsivän osakkaan omaan taloyhtiöön. Taloyhtiöantennien asennukseen ei tarvita rakennus- tai toimenpidelupaa, vaan sopimuksen operaattorien kanssa tekee taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä.

Jos asunto-osakeyhtiön osakkaalle aiheutuu haittaa antenneista, hän voi käyttää asunto-osakeyhtiölain (2009/1599) 6 luvun 6 §:n mukaista oikeuttaan viedä asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö on syytä tehdä kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle hyvissä ajoin, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

On tavallista, että taloyhtiön hallitus pyytää yhtiökokoukseen esimerkiksi operaattorin edustajan kertomaan, ettei antenneista aiheudu teollisuuden rahoittamien tutkimusten perusteella mitään haittaa asukkaiden terveydelle. Jotta kiistakysymystä voitaisiin käsitellä yhtiökokouksessa mahdollisimman puolueettomasti, olisi hyvä, jos kokouksessa voitaisiin kuulla myös sellaisia alan asiantuntijoita, joille ei asian ratkaisemisesta koidu heidän puolueettomuutensa vaarantavaa hyötyä tai haittaa.

 

Tukiasema naapuritalossa

Pulmallisia ovat tapaukset, joissa tukiasema on asennettu naapuritaloyhtiön katolle tai julkisivun rakenteisiin siten, että pääkeila suuntautuu suoraan lähellä olevan naapuriasunto-osakeyhtiön asuntoihin. Tällaisessa tapauksessa asian selvittely kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä naapuritaloyhtiön isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan ja kertoa heille aiheutuneesta haitasta.

 

Masto- tai lähetinpylväs kunnan maalla

Maston rakentamiseen tarvitaan yleensä maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaan rakennus- tai toimenpidelupa. Erillislaitteina, jotka vaativat toimenpideluvan, on mainittu 126 a §:ssä muun muassa masto, suurehko antenni tai valaisinpylväs tai vastaava rakentaminen. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on muun muassa viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikeuskäytännöstä löytyy muutamia tapauksia, joissa matkapuhelinoperaattori on hakenut poikkeuslupaa tukiasemapylvään ja laitekaapin sijoittamiseen puistoalueelle. Poikkeuslupahakemukset on ratkaistu soveltamalla pelkästään maankäyttö- ja rakennuslakia.

Tapauksessa KHO 24.5.2012 1036/1/11 hallinto-oikeus katsoi, ettei tukiasemapylvään rakentaminen estä puiston käyttämistä sille kaavassa osoitettuun tarkoitukseen eikä se aiheuta haittaa kaavoitukselle. Poikkeamisen ei myöskään ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden ratkaisua.

Vastaavalla tavalla ratkaistiin tukiasemakiista KHO 24.5.2012 1037/1/11, jossa operaattori haki poikkeamislupaa saada sijoittaa 26 metriä korkea matkaviestintukiasemapylväs asemakaava-alueella olevaan puistoon. Hallinto-oikeus totesi, ettei pylvään rakentaminen ole kaavoituksen vastaista eikä se aiheuta ympäristö- tai muita vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden ratkaisun sellaisenaan.

Kansalaisen mahdollisuus saada tukiasema-asennus poistetuksi lain nojalla on siis käytännössä hyvin rajallinen ainakin toistaiseksi.

Onko laillista, että tukiasema säteilee kotiini?

Makuuhuoneessani on 5 V/m (noin 66 000 μW/m2) vahvuinen radiotaajuinen kenttä, joka aiheutuu läheisestä, kotiani kohti suunnatusta matkaviestintukiasemasta. Salliiko Suomen lainsäädäntö todella sen?

Kyllä valitettavasti sallii. Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn toimikunta ICNIRP julkaisi vuonna 1998 sähkömagneettisten kenttien viitearvot, joiden perusteella Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 1999 suosituksen väestön altistumisen rajoittamisesta sähkömagneettisille kentille 0–300 GHz taajuuksilla. Nämä suositukset otettiin osaksi Suomen lainsäädäntöä vuonna 2002 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta (294/2002). Kyseistä asetusta sovelletaan yhä Suomessa väestön altistumiseen sähkömagneettisille kentille, vaikka se perustuu kaksikymmentä vuotta vanhoihin ICNIRP-viitearvoihin.

Matkaviestintukiasema lähettää radiotaajuista säteilyä, jonka sallitut enimmäisarvot on säädelty asetuksella väestön altistumisesta sähkömagneettisille kentille. Se, miten voimakkaalle radiotaajuiselle kentälle väestöä voidaan altistaa, on määritelty lähetysantennin käyttämän taajuuden mukaan. Asetuksen sallimat viitearvot ovat taajuudesta riippuen 28–61 V/m (noin 2 000 000-10 000 000 μW/m2). Esimerkiksi taajuusalueella 2–300 GHz on asetuksen mukaan luvallista, että väestö altistuu enintään 61 V/m radiotaajuiselle kentälle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asuinrakennusta kohden on sallittua suunnata esimerkiksi taajuudella 2100 MHz toimiva 3G eli UMTS-teknologiaa käyttävä tukiasema, joka saa tuottaa enintään 61 V/m vahvuisen radiotaajuisen kentän. Suomessa tukiasemia koskeva lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus on hyvin sallivaa. Säteilyturvakeskus on antanut asennusohjeen, jonka mukaan väestöaltistuksen vähentämiseksi riittää, että tukiasemat asennetaan siten, ettei lähetysantenneihin ylety koskemaan esimerkiksi asuintalon parvekkeelta.

Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oikeus kansallisesti säätää ICNIRP-viitearvoja tiukempia rajoituksia väestön suojelemiseksi radiotaajuisilta kentiltä. Niin on toimittu esimerkiksi Ranskassa, jossa kansalliskokous vahvisti vuonna 2015 lain, jonka tarkoituksena on suojella väestöä tarpeettoman voimakkaalta radiotaajuiselta säteilyltä.

Kansalliskokouksen hyväksymä laki määrää, että Ranskan kansallisen taajuusviraston (L’Agence nationale des fréquences, AFNR) pitää laatia vuosittain valtakunnallinen laskelma sähkömagneettisten kenttien mittauksista sekä teknisistä toimenpiteistä, joilla pystytään vähentämään kenttien voimakkuutta epätyypillisissä kohteissa. Paikka määritellään epätyypilliseksi, jos sen alueella oleva väestö altistuu oleellisesti keskimääräistä enemmän sähkömagneettisille kentille. Saatuaan tiedon epätyypillisestä kohteesta operaattorin pitää kuuden kuukauden kuluessa ryhtyä teknisesti mahdollisin keinoin alentamaan kyseisen paikan radiotaajuisten kenttien tasoa. Kansallinen taajuusvirasto on määritellyt epätyypillisiksi sellaiset kohteet, joissa radiotaajuisen kentänvoimakkuus ylittää 6 V/m.

Paljonko Sähköherkkyyssäätiön palvelut maksavat?

Säätiön palvelut ovat sähköherkille maksuttomia. Niiden tarkoitus on auttaa ja tukea sähköherkkiä, eikä säätiö veloita niistä.

Säteileekö pöytätuuletin?

Kyllä. Pöytätuuletin säteilee matalataajuisia sähkö- ja magneettikenttiä, kuten muutkin sähkölaitteet. Pöytätuulettimen säteilemät sähkö- ja magneettikentät voivat olla hyvin voimakkaat pöytätuulettimen vieressä, koska tuuletin toimii sähkömoottorilla, joka tarvitsee sähkö- ja magneettikentän toimiakseen.

Tämän verkkosivuston sisältämä tieto on tarkoitettu vain neuvonnan antamiseen ja tiedon jakamiseen, eikä Sähköherkkyyssäätiö vastaa minkään laatuisista vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat johtua tällä verkkosivustolla olevan tiedon soveltamisesta.